مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد حسن
نام خانوادگی:حسینی
شهرت:حسینی
پست الکترونیک:mhh1779@gmail.com
نخصص ها:تبلیغ ، علوم قرآنی ، روانشناسی